พม. ร่วมประชุมทวิภาคีไทย – กัมพูชา พิจารณา (ร่าง) สุดท้ายของขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ระหว่างไทย – กัมพูชา

วันที่ 18 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานฝ่ายไทย และ H.E. Chou Bun Eng Secretary of State รองประธานคณะกรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติ ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชา ในการประชุมทวิภาคีไทย – กัมพูชา เพื่อพิจารณา (ร่าง) สุดท้ายของขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ระหว่างไทย – กัมพูชา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

นายอนุกูล กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในการจัดทำเอกสารสุดท้ายของขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ระหว่างไทย – กัมพูชาซึ่งรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้มีความตกลงที่จะมีความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ระหว่างสองประเทศ ภายหลังจากที่ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน เมื่อปี พ.ศ. 2547ทั้งสองประเทศได้มีความตกลงที่จะจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานร่วมกันใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1) การช่วยเหลือ ในการส่งกลับ 2) การคืนสู่สังคม และ 3) การช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยประสานงานหลักในการดำเนินการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของฝ่ายไทย ดำเนินการยก (ร่าง) ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานในการส่งกลับและคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ชาวกัมพูชา ในปี พ.ศ. 2561 และได้มีการหารือตกลงร่วมกันในเวทีการประชุมทวิภาคีในการบริหารจัดการรายกรณีการส่งกลับและคืนสู่สังคม หรือ Case Management Meeting (CMM) เมื่อเดือนกันยายน 2561 ณ เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยที่ประชุมได้เห็นชอบในขั้นตอนดังกล่าว หลังจากนั้น ได้มีการจัดประชุม CMM ครั้งที่ 2 ระหว่างฝ่ายไทยและกัมพูชา เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562 ณ กรุงเทพฯ โดยได้มีการจัดลงนาม เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานการส่งกลับ และคืนสู่สังคมเรียบร้อยแล้ว

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างไทย – กัมพูชา นั้น กระทรวง พม. ได้ขอความร่วมมือสำนักงานอัยการคดีค้ามนุษย์ดำเนินการยกร่าง โดยได้ดำเนินการ จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่งให้ฝ่ายกัมพูชาทราบในเบื้องต้น และได้มีการขอปรับแก้ข้อความในบางประเด็น ฝ่ายไทยจึงดำเนินการหารือร่วมกันและดำเนินการจัดการประชุมพิจารณาร่างสุดท้ายของเอกสารขั้นตอนดังกล่าว ก่อนที่จะ จัดประชุมทวิภาคีไทย – กัมพูชา ในครั้งนี้ ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้ มีการพิจารณา (ร่าง) เอกสารสุดท้ายของขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ระหว่างไทย – กัมพูชา ประกอบด้วยเนื้อหาหลักเดิม 10 ข้อ โดยฝ่ายกัมพูชาขอเพิ่ม 1 ข้อ รวมเป็น 11 ข้อ ได้แก่ 1. วัตถุประสงค์ 2. หน่วยประสานงานกลาง 3. เจ้าหน้าที่ ผู้มีอำนาจ 4. การคัดแยกผู้เสียหาย 5. กระบวนการทางอาญา 6. การแบ่งปันข้อมูลการสืบสวนสอบสวน 7. ความร่วมมือระหว่างประเทศ 8. ค่าใช้จ่าย 9. การแก้ไข SOP 10. การยุติข้อพิพาท (ฝ่ายกัมพูชาขอเสนอเพิ่ม) และ 11. การมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาการลงนามในเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าวอีกด้วย

…………………………