พม. ร่วมประชุมเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ปี พ.ศ. 2565

วันที่ 18 ม.ค. 64 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ
เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application) ณ ห้องประชุม ชั้น 9 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ
นายจุติ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเตรียมการและการดำเนินการในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแผนจัดการประชุม แนวทาง และกรอบระยะเวลาที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเขตเศรษฐกิจเอเปคในช่วงปี 2565 และให้ความเห็นชอบต่อการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะ ด้านพิธีการและอำนวยการ ด้านการรักษาความปลอดภัยและจราจร และด้านประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจแก่อนุกรรมการแต่ละด้านดำเนินการหารือในรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการระดับชาติ

ชุดดังกล่าว ได้กำหนดการประชุมหารือครั้งที่ 2/2564 ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการประชุมเอเปค ประกอบด้วยการประชุมสำคัญแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) การประชุมระดับนโยบาย คือ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค การประชุมรัฐมนตรีเอเปค (ต่างประเทศและพาณิชย์) การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค การประชุมรัฐมนตรีการคลังเอเปค และการประชุมรัฐมนตรีรายสาขาต่าง ๆ 2) การประชุมระดับปฏิบัติ ได้แก่
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค การประชุมระดับคณะกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ และ 3) การประชุมภาคเอกชนได้แก่การประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council หรือ ABAC)


นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวง พม. จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ ประจำปี 2565 (Women and the Economy Forum 2022: WEF2022) ซึ่งประกอบด้วย การประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบาย


ด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ (PPWE) การประชุมสภาคณะผู้บริหารหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านการเพิ่ม การมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ (PPWE Management Council Meeting : PMCM) การประชุมระหว่างภาครัฐและเอกชน ด้านสตรีและเศรษฐกิจ (Public Private Dialogue on Women and the Economy : PPDWE) และการประชุมระดับสูงสำหรับผู้กำหนดนโยบายด้านสตรีและเศรษฐกิจ (ระดับรัฐมนตรี) (High Level Policy Dialogue on Women and the Economy : HLPDWE)

———————