กรมชลฯ จัดอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 30 ในรูปแบบ Online 

วันที่ 18 มกราคม 2564 นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 30 ในรูปแบบ Online ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2564  โดยมีข้าราชการที่บรรจุใหม่เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 105 คน

สำหรับการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่เข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน ปรัชญา บทบาทหน้าที่ของการเป็นข้าราชการที่ดี การสร้างวินัย การสร้างทีม และความสามัคคี พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกข้าราชการ การจัดการความรู้ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานราชการ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน หน่วยงาน และประเทศชาติ โดยฝึกอบรมในรูปแบบ Online ผ่านแอปพลิเคชั่น Teleconference ในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. แทนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการชั่วคราวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

——————