กสร. มุ่งมั่นเป็นองค์กรสีขาว ประกาศนโยบาย “ไม่เสพ ไม่ค้า ไม่ผลิต ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท”

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ประกาศนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมนำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดปฏิญาณตน “ไม่เสพ ไม่ค้า ไม่ผลิต ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทุกประเภท” สร้างองค์กรสีขาว พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และสถานประกอบกิจการ


นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การดำเนินภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ถือเป็นนโยบายที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งด้วยรัฐบาลตระหนักเสมอว่าเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศจะเจริญก้าวหน้าได้ ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานให้มีความมั่นคง มีความสุข มีสุขภาพดี อยู่ในครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่ดีห่างไกลจากยาเสพติด ดังนั้น การที่จะผลักดันโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเข้าสู่สถานประกอบการให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น กรมต้องแสดงความมุ่งมั่นในการสร้างองค์กรสีขาว เป็นพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างการรับรู้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการ และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นต้นแบบ และเป็นตัวอย่างที่ดีในการรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติดในสถานที่ทำงาน

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า การเป็นองค์กรต้นแบบที่ดี เพื่อให้สถานประกอบกิจการนำไปเป็นแบบอย่างในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และทำให้สถานที่ทำงานเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดนั้น ต้องสร้างจิตสำนึกให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด รวมถึงต้องประกาศนโยบายในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายด้านยาเสพติดให้เป็นรูปธรรม ดังนั้น กรมจึงได้กำหนดจัดโครงการ “กสร. สีขาว พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด” ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญคือ การประกาศนโยบายของผู้บริหาร การปฏิญาณตนและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของบุคลากรในสังกัด รวมถึงการสุ่มตรวจทดสอบหาสารเสพติดจากปัสสาวะของบุคลากรที่มาร่วมโครงการ ทั้งนี้ กรมจะดำเนินการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดจากปัสสาวะของบุคลากรทั้งส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาคให้ครบ 100% ต่อไป สุดท้ายขอฝากไว้ว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนั้น ทุกภาคส่วนของสังคมต้องร่วมมือกัน จึงขอเชิญชวนให้สถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว โดยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ : 0 2246 0080 หรือ สายด่วน 1506 กด 3
——————————————————