สสปท. ไม่หวั่นโควิด-19 ลุยอบรบสถานประกอบกิจการผ่านออนไลน์ ฟรี!

รมช.แรงงาน ชวนสถานประกอบกิจการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในการทำงาน ผ่านระบบออนไลน์ ฟรี รับวิถี New Normal ห่างไกลโควิด-19

วันที่ 18 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงทวีความรุนแรง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. มีความห่วงใยต่อผู้ที่ต้องการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตตามวิถีใหม่ หรือ New normal โดยปรับรูปแบบจัดฝึกอบรมผ่านทาง Facebook Live (Facebook Fanpage: สสปท-TOSH) เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบกิจการได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

รมช. แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดอบรมสัมมาดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้แนวคิด มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน ปี 2564 (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand 2021) ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นการอบรมสัมมนาหัวข้อ Safety for Creation ป้องกันโควิด ฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) และการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงานที่ปลอดภัยแบบ One Page WI เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย การจัดเก็บสารเคมีอันตรายอย่างไรให้ปลอดภัย และมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ซึ่งสามารถเลือกหัวข้ออบรมได้ตามต้องการ โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปลูกจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงขยายผลเนื้อหาที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบต่อไป

สำหรับสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องความปลอดภัยฯ และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันสามารถดูรายละเอียดและหัวข้อการฝึกอบรมได้ที่ www.tosh.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2448 9111 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

—————-