กระทรวงแรงงาน ชวน แรงงานไทยที่ต้องการทำงานประเทศญี่ปุ่นทดสอบทักษะฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรม

อธิบดีกรมการจัดหางาน เชิญชวน แรงงานที่เคยไปฝึกงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมทดสอบทักษะฝีมือเพื่อสมัครทำงานในสถานะแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ภาคอุตสาหกรรม 3 สาขาอาชีพ

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กระทรวงยุติธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ประสานกรมการจัดหางาน แจ้งแผนการทดสอบทักษะฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรมสำหรับแรงงานไทยที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นประเภทแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ โดยหน่วยงานประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานที่เคยไปฝึกงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น และผู้สนใจทั่วไปได้เข้าร่วมทดสอบทักษะฝีมือเพื่อสมัครทำงานในสถานะแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น โดยเบื้องต้น กำหนดให้เริ่มการทดสอบในเดือนมีนาคม 2564

“สำหรับแผนการทดสอบงานภาคอุตสาหกรรม 3 สาขาอาชีพ ได้แก่ 1. สาขาอาชีพการทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 2. สาขาอาชีพอุตสาหกรรมเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องมือสำหรับประกอบอุตสาหกรรม และ 3.สาขาอาชีพไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมสารสนเทศ ซึ่งมีประเภทงานทั้งหมด 19 ประเภทงาน ดังต่อไปนี้ 1. งานหล่อ (Casting) 2.งานหลอมโลหะ (Forging) 3. งานหล่อด้วยวิธีฉีดโลหะเหลวเข้าไปในแม่พิมพ์ (Die Casting) 4.งานขึ้นรูป (Machining) 5.งานใช้แรงอัดในการขึ้นรูปโลหะ (Metal Press) 6.งานหลอมเหล็ก (Iron Work) 7. งานผลิตโลหะแผ่น (Factory Sheet Metal Work) 8.งานชุบ (Plating) 9.งานชุบผิวอลูมิเนียม (Aluminum Anodizing Treatment) 10.งานตกแต่งขั้นสุดท้าย (Finishing) 11.งานตรวจสอบเครื่องจักร (Machinery Inspection) 12.งานบำรุงรักษาครื่องจักร (Machinery Maintenance) 13. งานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Equipment Assembly) 14.งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electric Equipment Assembly) 15.งานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (Printed Wiring Board Manufacturing) 16.งานขึ้นรูปพลาสติก (Plastic Molding) 17.งานทาสี (Painting) 18.งานเชื่อม (Welding) 19. งานบรรจุภัณฑ์ (Industrial Packaging)
ดำเนินการทดสอบโดย หน่วยทดสอบ Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd หน่วยทดสอบ Certify Inc. และหน่วยทดสอบ The Japan Welding Engineering Society ด้วยวิธีสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Based Test) หรือการเขียน หรือการสอบภาคปฏิบัติ (Practical skill exam) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการทดสอบ จำนวน 597 บาท

ทั้งนี้ กำหนดการทดสอบอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของศบค.” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

นายสุชาติ กล่าวย้ำว่า ขอให้แรงงานไทยที่สนใจร่วมการทดสอบเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อทดสอบทักษะฝีมือฯ และระมัดระวังการโฆษณาชักชวน รวมทั้งไตร่ตรองข้อมูลต่างๆ ให้รอบคอบ เพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ฉวยโอกาสแสวงหาประโยชน์จากกระบวนการจัดสอบภาษาและทดสอบทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆ ของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (แรงงานฝีมือ) ในประเทศไทย

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 6708 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

………………………………………..