สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในแต่ละประเทศทั่วโลก🌐 ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2564

วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 93.6 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 2 ล้านราย

  • จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมต่อประชากร

  • จำนวนผู้เสียชีวิตรวมต่อประชากร

  • อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ

  • จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวมต่อประชากร

  • อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

……………………..

วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม