กรมบังคับคดีเร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเดรดิต ที่เพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้ส่งผลกระทบทำให้ประชาชนมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหนี้จากบัตรเครดิต ซึ่งเมื่อถึงที่สุดแล้วประชาชน ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ก็จะถูกฟ้อง และมีการยึด อายัด ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามหนี้สินในบัตรเครดิตต่าง ๆ เหล่านั้น กรมบังคับคดีเล็งเห็นถึงสภาพปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงได้เร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิตโดยจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ชั้นบังคับคดีขึ้นในทุกจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ได้เจรจากันด้วยความสะดวก รวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยของกรมบังคับคดีเป็นคนกลางในการทำหน้าที่เจรจา ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับการลดวงเงินที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้ตามฐานะสภาพของลูกหนี้ ทำให้ลูกหนี้มีโอกาสชำระหนี้ ในวงเงินที่ลดลงได้ ซึ่งหากเจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้ และลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ ก็จะทำให้ลดปัญหาหนี้สิน ไม่ต้องถูกบังคับคดี ลดปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ และความเดือดร้อนของประชาชนได้ โดยในช่วงที่ผ่านมากรมบังคับคดีได้มีการจัดโครงการไกล่เกลี่ย ทั่วไทย สุขใจปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564 ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 – 3 , 5 และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาทั่วประเทศ รวมจำนวน 116 แห่ง โดยผลจากการจัดโครงการฯ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 มีเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จำนวน 764 เรื่อง ทุนทรัพย์ 398,801,568.67 บาท สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 626 เรื่อง ทุนทรัพย์ 306,477,463.02 บาท คิดเป็นร้อยละ ของการเจรจาสำเร็จเท่ากับ 94.44 และตลอดปี 2563 มีการไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว จำนวน 30,623 เรื่อง ทุนทรัพย์ 11,703,154,195.60 บาท ในการนี้กรมบังคับคดีจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิต มาใช้บริการผ่านสำนักงานของกรมบังคับคดีทั่วประเทศ

นอกจากนี้ กรมบังคับคดีได้มีการยกระดับการให้บริการด้วยการนำนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการในช่วงภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยลูกหนี้สามารถยื่นคำร้องข้อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th เพื่อขอเข้าไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยตนเองหรือขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Session call ได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าว สามารถโหลดได้ทั้งระบบ Android และ IOS เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชน อีกทั้งเป็นการลดความแออัดในการใช้ห้องประชุมและการรวมตัวของคนจำนวนมาก ตามมาตรการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ของรัฐบาล

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2881 4999 หรือ สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หมายเลขโทรศัพท์ 0 2881 4840 , 0 2887 5072 และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/ สาขาทั่วประเทศ