การบินไทย PATA และNIDA ร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

นายนนท์ กลินทะ (ที่ 2 จากซ้าย)รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำประเทศไทย (The Pacific Asia Travel Association Thailand Chapter: PATA Thailand Chapter) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาเชิงกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนภาคีสมาชิกในด้านต่างๆ และเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สนับสนุนการดำเนินงานและร่วมขับเคลื่อนกลยุทธ์ของสมาคมฯ รวมทั้งส่งตัวแทนเพื่อทำหน้าที่เลขานุการสมาคมฯ ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน

PATA เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2494 ปัจจุบันมีสมาชิก องค์กรมากกว่า 800 แห่ง รวมถึงหน่วยงานรัฐบาลของ 95 ประเทศ สายการบินและท่าอากาศยานนานาชาติ 20 แห่ง องค์กรด้านการบริการ 102 แห่ง และสถาบันศึกษา 70 แห่ง รวมไปถึงสมาชิกเยาวชนกว่า 4,000 คนทั่วโลก

…………………………………..