สพพ. เข้าร่วมประชุม IENE International Conference

พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมประชุม IENE International Conference, “IENE: Helping Tigers, Rhinos, and Elephants Cross the Road: Wildlife Friendly Infrastructure Measures in Asia” เพื่อนำเสนอมาตรการลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทาง เชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และแนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ สพพ. โดยเป็นการประชุม online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings จัดขึ้นโดย World Wildlife Fund (WWF), Washington, D.C. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

………………………………….