พก. ผนึกกำลัง มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Friendly Design Expo 2018 มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3”

วันที่ 9 พ.ย. 61 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแพลตินัม 1 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Friendly Design Expo 2018 มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3” ภายใต้แนวคิด Smart Living For All : คุณภาพชีวิตที่นำสมัยเพื่อคนทั้งมวล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561 ณ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนพิการ ซึ่งเห็นได้จากการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ และการผลักดันกฎหมายต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการ เพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม รวมถึงการออกแบบที่เป็นสากลและมิตรต่อคนทั้งมวล หรือ Universal design ซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อเติมเต็มความต้องการของมนุษย์ หรือเรียกว่า การออกแบบสำหรับทุกคน (Design for all) ให้สามารถมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเท่าเทียมเต็มศักยภาพ โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มูลนิธิ และองค์กรคนพิการ ในการขับเคลื่อนโครงการ “ชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ เพื่อสร้างพื้นที่อารยสถาปัตย์ ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคนในสังคม” ตั้งแต่ ปี 2558 ถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนพิการดำรงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน”

นางธนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า โดยในวันนี้ ถือเป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย พก. ร่วมกับ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 Thailand Friendly Design Expo 2018” ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561 ณ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อจัดแสดงสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม การออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย ตามแนวคิด “Smart Living for All : คุณภาพชีวิตที่นำสมัยเพื่อคนทั้งมวล” โดยร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ มุ่งสู่ความเป็น “เมืองอารยสถาปัตย์” ทั้งนี้ อารยสถาปัตย์ถือเป็นแนวคิดเชิงก้าวหน้า การเสริมสร้างความเป็นอารยสถาปัตย์เข้าไปในนวัตกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น ตึกอาคาร บ้านเรือน ตลอดจนสถานที่สาธารณะ หรือระบบขนส่งมวลชนต่างๆ จะทำให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความเท่าเทียม อิสระในการดำรงชีวิต มุ่งเน้นการดูแล รักษา ฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น โดยเฉพาะคนพิการ ให้ได้รับความสะดวก สบาย ทันสมัย และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ภายในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 จะแบ่งออกเป็น 5 โซนหลัก  ได้แก่ โซนคุณภาพชีวิตที่นำสมัย (Smart Living for All), โซนการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Design for All), โซนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All), โซนอาหารเพื่อคนทั้งมวล (Food for All) และโซนสินค้า (Friendly Design) ขณะเดียวกัน ยังมีการแสดงผลงานจากฝีมือคนพิการ จากสมาคมคนพิการทั้ง 7 ประเภท และเครือข่ายคนพิการอื่นๆ เช่น ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) กิจกรรมเดินรณรงค์สิทธิความเสมอภาค Friendly Design Carnival 2018 แห่งแรกและแห่งเดียวในโลก การแสดงจากผู้สูงอายุ คนพิการ และมนุษย์ล้อจากหลายประเทศทั่วโลก การบรรยายโดยวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมแนวคิดเพื่อคนทั้งมวล เช่น Friendly Design Awards 2018 หรือการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล ของเยาวชน นิสิต นักศึกษา เป็นต้น

“สำหรับงาน Thailand Friendly Design Expo ครั้งนี้ ได้จัดพื้นที่จำลองสภาพแวดล้อมสังคมไทยในปัจจุบัน ที่มีนวัตกรรมอันหลากหลายซึ่งช่วยให้การดำเนินชีวิตของทุกคนในสังคม โดยเฉพาะคนพิการ และผู้สูงอายุ ให้มีความสะดวก ปลอดภัย ทั้งในการดำเนินชีวิตและการเดินทางท่องเที่ยว ด้วยการออกแบบที่เป็นอารยสถาปัตย์ ตามหลักการออกแบบที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล หรือ Friendly Design ซึ่งแนวคิดนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมหัวใจหลักของความสุขและความเท่าเทียม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดย ‘ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ (Left No One Behind) ทั้งนี้ ขอเชิญชวน ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน “Thailand Friendly Design Expo 2018 มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี” นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย

 

//////////////////////////////////////////////////////