รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายบัญชา สัจจาพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปสุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส และปศุสัตว์อำเภอสายบุรี ร่วมต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ณ อบต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี และโรงเรียนบ้านกลาพอ ต.เตราะบอน อ.สายบุรี มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานพระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัว 350 ก้อน และถุงยังชีพ 100 ชุด ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ภายใต้เมืองปศุสัตว์ปัตตานี 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน