ชป.เผยอ่างเก็บน้ำแม่อางฯ จ.ลำปาง คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 94 คาดแล้วเสร็จภายในปีนี้

กรมชลประทาน เผยความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 94 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯภายในปี 2564 หวังยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน เปิดเผยถึงโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ที่กำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างว่า ปัจจุบันมีความคืบหน้างานก่อสร้างอ่างฯไปแล้วกว่าร้อยละ 94 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2564 นี้ โครงการฯ ดังกล่าวถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญของจังหวัดลำปาง ที่จะช่วยสร้างแหล่งเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน และสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งราษฎรในพื้นที่มักจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปี กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินโครงการฯ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรให้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านดง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง มีความจุที่ระดับเก็บกัก 3.10 ล้านลูกบาศก์เมตร หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรได้ 1,095 ครัวเรือน และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์ 4,000 ไร่

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ ให้มีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ ตามนโยบายของรัฐบาล และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น

—————-