ปลัดกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะทำงาน (Working Committee) ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และ Mr. Hyun-Jong JOO ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานร่วมประชุมคณะทำงาน (Working Committee) ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านการขนส่งทางถนน ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี โดยมี Mr. Wonil NOH อัครราชทูตที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายปัญญา ชูพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม


ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากการลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการขนส่งทางถนน ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (นางคิม ฮยอน-มี) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดขอบเขตและหลักการสำคัญของความร่วมมือในด้านการขนส่งทางถนน ตลอดจนการพัฒนาแผนงานและโครงการด้านการขนส่งทางถนนที่ฝ่ายไทยและฝ่ายเกาหลีมีความสนใจร่วมกัน โดยขอบเขตความร่วมมือครอบคลุมโครงการต่างๆ ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ 3) โครงการทางด่วนใต้ดิน 4) โครงการพัฒนาจุดพักรถ (Rest Area) 5) ระบบขนส่งอัจฉริยะสำหรับการขนส่งทางถนน 6) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) และ 7) การพิจารณาขอบเขตความร่วมมืออื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งบันทึกความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือภายใต้โครงการต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคม และการส่งเสริมการร่วมลงทุนจากภาคเอกชน ซึ่งทั้งสองประเทศจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากร ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้เกิดการผลักดันการดำเนินการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงคมนาคมจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้หารือร่วมกัน โดยฝ่ายไทยมีประเด็นหารือ ดังนี้

1.การแก้ไขปัญหาจราจรบนถนนวงแหวนรัชดาภิเษก (พระราม 9 – อโศก – พระราม 4) ช่วงถนนอโศก ซึ่งปัจจุบันมีสภาพการจราจรติดขัดเป็นคอขวด
2. การจัดทำช่องทางเดินรถสำหรับรถโดยสารประจําทาง (Bus Way) บริเวณเกาะกลางถนนพระราม 4 เพื่อส่งเสริมการใช้รถโดยสารสาธารณะมากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณการจราจรบนท้องถนน
3. การก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินลอดแม่น้ำเจ้าพระยา สาทร – บางนา เพื่อแก้ปัญหาจราจรบริเวณดังกล่าว
4. การนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) มาช่วยบริหารจัดการแก้ไขปัญหาจราจร เช่น ปริมาณการจราจร ความหนาแน่น และแถวคอย เป็นต้น
5. การแก้ไขปัญหาจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในกรุงเทพมหานคร
และฝ่ายเกาหลีมีประเด็นหารือ ดังนี้
1. การนำร่องการปรับปรุงการบริหารจัดการการจราจร บริเวณ ถนนอโศก และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
2. การก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินลอดแม่น้ำเจ้าพระยา สาทร – บางนา เพื่อแก้ปัญหาจราจร
3. ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic Road Pricing : ERP) เพื่อบริหารจัดการปริมาณจราจรที่เข้าสู่กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ การประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครภายใต้บันทึกความร่วมมือฯ ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการร่วมกันสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งเป็นการกระชับความร่วมมือและสานต่อความสัมพันธ์อันดีในด้านโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมขนส่งระหว่างหน่วยงานของทั้งสองฝ่ายที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการประชุมคณะทำงานฯ ในครั้งต่อไปประมาณเดือนพฤษภาคม 2564

—————–