กรมทางหลวง ขยายทาง 4 ช่องจราจร สาย อ.ร้องกวาง-อ.งาว จ.ลำปาง แล้วเสร็จ เป็นเส้นทางหลักไปสู่แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการโครงการก่อสร้างหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง – อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง – บ.เป๊าะ จังหวัดลำปาง ตามแผนงาน บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) ระหว่าง กม.49+770 – กม.64+115 ระยะทาง 14.3 กิโลเมตร แล้วเสร็จ นับเป็นเส้นทางหลักนำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน อันได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่

ทางหลวงหมายเลข 103 สายร้องกวาง–งาว(ถนนวังซ้าย) หรือทางสายแพร่–ลำปาง เดิมเป็นทางหลวงมีขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ และขนาด 4 ช่องจราจรในบางช่วง ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง – อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง – บ.เป๊าะ ระหว่าง กม.49+770 – กม.64+115 ระยะทาง 14.3 กิโลเมตร ลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวจราจรแอส-ฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร และเกาะกลางแบบยกกว้าง 5.10 เมตร พร้อมติดตั้งไฟแสงสว่าง สัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง งบประมาณ 673,265,105 บาท

โครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง มีความเหมาะสมกับสภาพการจราจรในปัจจุบัน อีกทั้งยังเกิดการพัฒนาพื้นที่สองข้างทาง ซึ่งมีผลต่อการสนับสนุนการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพของประชาชน กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่าย)

———-