ส.ป.ก. ทุ่มงบ 75 ล้าน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกว่า 61 โครงการ เพิ่มศักยภาพเขตปฏิรูปที่ดิน (การประชุม อกก.คง. ครั้งที่ 1/2564)

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ และห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตปฏิรูปที่ดินและพื้นที่ คทช. วงเงินรวมกว่า 75 ล้านบาท

สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานภายในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งได้จัดเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่แล้ว นอกจากภารกิจหลักในการจัดที่ดิน ส.ป.ก. ยังมีอีกหนึ่งพันธกิจในการเพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่เกษตรกรรม ในการประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติและเห็นชอบโครงการต่าง ๆ ประกอบไปด้วย

1. อนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนสายหลักผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม ในแปลงบริษัท เขาพนมแพลนเตชั่น จำกัด ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 สาย ระยะทาง 3.955 กิโลเมตร เป็นเงิน 4,440,000 บาท

2. เห็นชอบโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ครั้งที่ 2) จำนวน 61 โครงการ ในพื้นที่ 18 จังหวัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,235,110 บาท

ทั้งนี้ การอนุมัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้สามารถอยู่ในพื้นที่ได้อย่างมีความสุข ซึ่ง ส.ป.ก. จะเร่งรัดดำเนินการโครงการข้างต้นให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งในด้านการคมนาคม ตลอดจนเพิ่มศักยภาพพื้นที่ มีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเกษตรดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

———————