อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขับเคลื่อนและการขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในระดับประเทศ

วันที่ 7 พ.ย. 61 เวลา 9.00 น. #นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขับเคลื่อนและการขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในระดับประเทศ : เครือข่าย นโยบาย กลยุทธ์ และสถาบัน (Sustainable Land Management (SLM) Partnerships and Mainstreaming SLM into Policies, Strategies and Institutions at National Level)”  ภายใต้โครงการ Decision Support for Mainstreaming and Scaling out of Sustainable Land Management – Thailand (DS-SLM)  โดย นางสาวบรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธิ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อแลกเปลี่ยน หารือ ระดมความคิดเห็น ในการบ่งชี้ปัญหา อุปสรรค และโอกาส รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่เหมาะสมในการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนไปใช้อย่างมีประสิทธิผล สำหรับประชาชนในปัจจุบัน และรุ่นถัดไป ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย และแนวทางในการขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน เข้าสู่นโยบาย กลยุทธ์ และสถาบันที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย อีกทั้งเป็นเวทีสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร สร้างเครือข่ายในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป และเพื่อสร้างภาคีความร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยร่วมกันกำหนด แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายหลักที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (win-win-win) ในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายและการระดมความคิดเห็น รวมทั้งการแบ่งกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆ หน่วยงาน ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ วางแนวทางและกลไกที่เป็นรูปธรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแลขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ในระดับประเทศด้วย กระบวนการมีส่วนร่วม เผยแพร่องค์ความรู้และเครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และ เป็นการเริ่มต้นสร้างภาคีความร่วมมือ องค์กรหลักเป้าหมาย และผู้มีส่วนสนับสนุนในการดำเนินการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ในด้านนโยบาย กลยุทธ์ และสถาบันด้านเศรษฐกิจและการเงิน รวมทั้งด้านความรู้และเทคโนโลยีการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเกษตร ทั้งหน่วยงานจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนภาคเอกชน และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร