นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ประชุมแนวทางตามมาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาด COVID-19 ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ประชุมแนวทางตามมาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาด COVID-19 ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ผ่านระบบประชุม ZOOM Meeting โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมประชุม พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด

นายสรพงษ์ ไพฑูรย์พงศ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานคณะทำงานภายใต้ประกาศกระทรวง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ถือปฏิบัติ ดังนี้


1. ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16 และ 17) โดยเคร่งครัด และให้หน่วยงานที่ให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประสานหน่วยงานสาธารณสุข จัดให้มีการตรวจหาเชื้อแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่สัมผัสใกล้ชิดแก่ประชาชน

2. ให้หน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ดำเนินการดังนี้
– ให้มีการตรวจคัดกรองผู้โดยสารด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบ และให้สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าทุกครั้งในการเข้าใช้บริการขนส่งสาธารณะ รวมทั้งสอดส่องดูแลให้ผู้ใช้บริการที่มีความเสี่ยง หรืออยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้เข้ารับการคัดกรอง
– จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ การคัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอร์ สารที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิด สัมผัส ติดต่อแก่ประชาชนเพื่อเป็นการป้องกันสุขอนามัย
– ให้ติดตั้งจุดบริการแอลกอฮอร์เจล เพื่อให้บริการผู้โดยสาร พนักงาน ในสถานีขนส่ง และยานพาหนะ โดยให้ดำเนินการตามมาตรการขั้นสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยแก่ประชาชนในการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ
– ใช้มาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในการให้บริการในสถานีและยานพาหนะในการขนส่งมวลชนทุกประเภท
– ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์แนะนำการปฏิบัติแก่ผู้โดยสาร ภายในสถานี ยานพาหนะ และสื่อโซเชียลมีเดีย
– ให้มีจุดจำหน่วายหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าราคาประหยัด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร โดยให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อต้องใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท
– ขอความร่วมมือประชาชนที่เข้ามาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ให้ติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” ควบคู่ไปกับการใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เพื่อให้ระบบติดตามบุคคลได้ผลสัมฤทธิ์ด้วยดี
– กำหนดให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการในสถานที่พักอาศัย (Work from home) ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ หรือตามที่ทางราชการกำหนด
– มอบให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งหัวหน้าคณะทำงาน (มีตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองหัวหน้าหน่วยงาน) และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อกระทรวงฯ เพื่อควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาดของ COVID-19 ของแต่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ


————————