รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๓ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ สำนักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๒๐ จังหวัดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จำนวน ๓ แห่งโดยรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ให้แนวทางในการขับเคลื่อนงานของกรมผู้สูงอายุ ด้านการขับเคลื่อนงานสังคมผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ ๖ ยั่งยืน ๔ เปลี่ยน และการบูรณาเชื่อมโยงการทำงานกับภาคีเครือข่ายทั้งรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

จากนั้นในเวลา ๑๐.๐๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วย กิจกรรมการเล่นโยคะ การจัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย การเล่นดนตรีไทย และยังได้ร่วมเล่นกีฬาเปตอง และกีฬาเกทบอลกับผู้สูงอายุด้วย

ในการนี้รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ ในส่วนมาตรการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ จิตอาสากับธนาคารเวลา การออมสุขที่ปลายทางเพื่อให้เตรียมความพร้อมก่อนเสียชีวิต และได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในศูนย์ฯ และได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ของ ศพส.ขอนแก่น โดยมีนางสาวบุญน้อม งามเชื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลงานการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในอนาคต ปี ๒๕๖๒ การพัฒนาขับเคลื่อนงานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น

ต่อมาเวลา ๑๓.๐๐ น. ได้เดินทางไปเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีพื้นที่ จำนวน ๕ ไร่ มีการดำเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุในด้านกีฬาเกทบอลทุกวันศุกร์ และทาง ศพส. ยังได้มีแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการประกอบกิจกรรม และใช้ประโยชน์กับอาคารและพื้นที่ให้มากขึ้น โดยรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ จะได้นำข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาหารือร่วมกับผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ถึงการขับเคลื่อนงานภายในศูนย์ดังกล่าวต่อไป
จากนั้น รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุได้เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ทีมงานเครือข่ายในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมมอบกระเช้าสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ประสบปัญหารายดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ รอง อผส. ได้เยี่ยมเยียนประธาน อสม. ที่มีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง และได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องจิตอาสาธนาคารเวลา ให้แก่ผู้เป็นจิตอาสาในพื้นที่อีกด้วย จากนั้นได้เดินทางต่อเพื่อเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยรองปลัดเทศบาลตำบลโนนท่อน และผู้สูงอายุตำบลโนนทิน ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยาย การดำเนินงาน ศพอส. โนนท่อน และรับชมการแสดงของผู้สูงอายุในศูนย์ ชมผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ และกล่าวชื่นชม ศพอส.โนนท่อน ที่มีการดำเนินกิจกรรมได้อย่างเข้มแข็ง และแนะแนวทางการขับเคลื่อนงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ และสร้างสุขที่ปลายทางด้วย

 

ต่อมาในเวลา ๑๖.๓๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ประชุมร่วมกับ ผอ. สสว ๕ ผอ.สสว ๖ พมจ.ขอนแก่น พมจ.อุบลราชธานี ผอ.ศพส.ขอนแก่น เรื่องการขับเคลื่อนงานคาราวานบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ห้องรับรอง ท่าอากาศยานขอนแก่น ซึ่งได้กำหนดจัดงานขึ้น ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สวนสาธารณะบุ่งตาหลัว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วย

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/