อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งมีการประชุมหารือขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นางไพรวรรณ กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เป็นศูนย์ฯ ที่อยู่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ จากทั้งหมด ๑๒ แห่ง ดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นจังหวัดที่ติด ๑ ใน ๑๐ ของจังหวัดที่มีผู้สูงอายุสูงในประเทศไทย มีจำนวนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบ รายจังหวัด ๔๓ แห่ง

นางไพรวรรณ กล่าวต่ออีกว่า ศูนย์ฯ บ้านบางแค มีการดำเนินเนินงานครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ ประกอบด้วย
– มิติสังคม เช่น การดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้คำปรึกษา และดูแลสุขภาพ
– มิติสภาพแวดล้อม เช่น การดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ให้ความรู้การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
– มิติเศรษฐกิจ เช่น การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ โดยมีร้านอาหาร MY MOM มีรสชาติอาหารที่เป็นเสมือนหนึ่งรสมือแม่ การฝึกทักษะอาชีพต่าง ๆ กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
– มิติเทคโนโลยี เช่น การดำเนินกิจกรรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Gold Application

ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความสำคัญของบุคลากรให้ทำงานให้ถึงจุดมุ่งหมาย โดยการปฏิบัติงานต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มีการวางแผนการปฏิบัติตาม Action Plan มีตัวชี้วัด เป้าหมายที่ชัดเจน ให้มีความคุ้มค่าในการทำงาน การติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน การประเมินผลการทำงานอย่างโปร่งใส ยึดหลักธรรมมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้ และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างมีคุณค่า มีความรับผิดชอบ เน้นย้ำเป็นการทำงานแบบ Happy Work Place เป็นองค์กรที่มีความสุข ส่วนร้านอาหาร My Mom กรมกิจการผู้สูงอายุมีความมุ่งมั่นในการมุ่งสู่การเป็นร้านอาหารของชุมชน ต้องมีมาตรฐาน มีสูตรอาหารที่มีความเป็นเฉพาะตัว ให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไปนางไพรวรรณ กล่าวในตอนท้าย

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/