#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เตรียมรับมือภัยแล้ง ติดตามการใช้บ่อน้ำบาดาล พื้นที่ จ.แพร่

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12 ส่งทีมเจ้าหน้าที่ติดตาม สภาพปัญหาการใช้งาน และตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำบาดาลโครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ เตรียมการรับมือภัยแล้ง

ในการนี้ ดร.พบพร เศรษฐพฤกษา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ติดตามการใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่บ้านแม่แขม หมู่ 5 ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา พบปัญหาบ่อน้ำบาดาลเดิมแห้งไม่เพียงพอใช้เพียงอุปโภคบริโภค จึงส่งทีมชุดเจาะน้ำบาดาลเข้าดำเนินการเจาะบ่อทดแทนบ่อน้ำบาดาลเดิมที่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ เพื่อช่วยให้ประชาชนมีน้ำใช้ทันฤดูแล้งที่จะมาถึง โดยมีเป้าหมายในการเจาะประมาณ 130-150 เมตร เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพดีและมีปริมาณเพียงพอสำหรับประชาชนในพื้นที่หมู่ 5 และหมู่บ้านข้างเคียง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์

ทั้งนี้ มีผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอลอง เข้าร่วมให้ข้อมูลสภาพปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามความต้องการของประชาชนต่อไป