จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมหาแนวทางการปฏิบัติงานในการผ่อนผันให้คนงานต่างด้าว 3 สัญชาติ อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ

เมื่อเวลา 09:30 น. วันที่ 12 มกราคม 2564 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้แทน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ศูนย์บริหารภาค 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจคนเข้าเมืองพระนครศรีอยุธยา สวัสดิการและคุ้มครองจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 1 และแรงงานจังหวัด เข้าร่วมประชุม โดยมี นางณัชชารีย์ ศิรกิตติวรพงษ์ จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานในการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 2 อาคาร 7 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ที่แพร่ระบาดในคนต่างด้าว โดยมีทั้งที่เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง ซึ่งในขณะนี้ไม่อาจทราบได้ว่าคนต่างด้าวนั้นมีจำนวนเท่าใด ทำให้ยากต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จำเป็นต้องให้คนต่างด้าวนั้นต้องแสดงตน โดยการแจ้งความประสงค์ที่จะอยู่ในราชอาณาจักร เพื่อทำงานและให้คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษได้ ดังต่อไปนี้

แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ 29 ธ.ค. 2563 ทั้งมีนายจ้างหรือไม่มีนายจ้าง สามารถขึ้นทะเบียนขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. นายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวพร้อมแนบรูปถ่ายปัจจุบันของคนต่างด้าว พิมพ์เอกสารแบบบัญชีรายชื่อ และใบแจ้งชำระเงินค่าใบอนุญาตทำงานจากในระบบออนไลน์ โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 15 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2564
2. คนต่างด้าวตรวจโรค ๖ โรค และตรวจโควิด ทำประกันสุขภาพ ๒ ปี ให้ดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ค่าใช้จ่าย 7,200 บาท
3. นายจ้างชำระเงินค่าใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) หรือที่ธนาคารกรุงไทย และนายจ้างกรอกข้อมูลการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์พร้อมแนบใบรับรองแพทย์และหลักฐานการชำระเงินค่า ใบอนุญาต พิมพ์รับใบคำขออนุญาตทำงานจากระบบออนไลน์เพื่อเป็นหลักฐานไปจัดทำทะเบียนประวัติ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ค่าใช้จ่าย 1,900 บาท
4. นายจ้าง/คนต่างด้าว นำใบรับคำขออนุญาตทำงานเป็นหลักฐานการจัดทำทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) และรับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ด้านหลังบัตร (บัตรชมพู) ณ สถานที่ที่กรมการปกครองกำหนด ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ค่าใช้จ่าย 80 บาท

ทั้งนี้ สิ้นสุดการผ่อนผันการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น ๑ อาคาร ๗ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ o๓๕ ๓๓๖ ๘๕๕