การบินไทยรับคนไทยจาก ฮ่องกง ญี่ปุ่น และ ฝรั่งเศส กลับสู่ประเทศไทย

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center: TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทย สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 3 เที่ยวบิน จาก ฮ่องกง ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เที่ยวบินที่ ทีจี 639 เส้นทาง ฮ่องกง-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากฮ่องกง จำนวน 101 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 12 ออกเดินทางจากฮ่องกง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 19.06 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 20.49 น. ในวันเดียวกัน

2. เที่ยวบินที่ ทีจี 643 เส้นทาง โตเกียว (นาริตะ)-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากญี่ปุ่น จำนวน 135 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 5 ออกเดินทางจากโตเกียว (นาริตะ) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 11.55 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.47 น. ในวันเดียวกัน

3. เที่ยวบินที่ ทีจี 931 เส้นทาง ปารีส-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากฝรั่งเศส จำนวน 104 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 6 ออกเดินทางจากปารีส เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 21.13 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 14.07 น.

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับอีกด้วย

บริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจในเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับคนไทยกลับบ้านมาพบกับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีพนักงานการบินไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร
…………………………………….