ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ จัดฝึกอบรมหลักสูตร”การแปรรูปเนื้อสุกรสำหรับผลิตภัณฑ์พื้นบ้านไทย”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ หลักสูตร”การแปรรูปเนื้อสุกรสำหรับผลิตภัณฑ์พื้นบ้านไทย” ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2561 โดยวันนี้เป็นสุดท้าย ของการฝึกอบรม มีกิจกรรมดังนี้

ช่วงเช้า

– ฝึกภาคปฏิบัติ ทำลูกชิ้นหมู

– สาธิตการปรุงสุกผลิตภัณฑ์และการจัดจานเพื่อเสริฟ

ช่วงบ่าย

– รับฟังการบรรยาย เรื่อง สุขศาตร์เนื้อสัตว์

– รับฟังการบรรยาย เรื่อง ขั้นตอนการขอสถานที่ผลิตอาหาร (อย.)

– พิธีปิดการอบรมพร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้อบรม โดยนางสาวเอื้องพลอย ใจลังกา เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม

โดยในการอบรมครั้งนี้มีผู้อบรมทั้งสิ้น 20 ราย ประกอบด้วยเกษตรกร​ผู้เลี้ยงสุกร ผู้ประกอบการ​ขนาดเล็ก และอาจารย์​ที่สนใจเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อสุกร