จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่อำเภอนครหลวง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 11 มกราคม 2564 เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมมงคลบพิตร 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา เทศบาลตำบลนครหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก องค์กรบริหารส่วนตำบลบ่อโพง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีคำสั่งที่ 763/2560 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการกำหนดแผนการปฏิบัติในการตรวจสอบ สถานประกอบการ ติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่อำเภอนครหลวง ที่ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่โดยตรง รอบเดือน มกราคม – มีนาคม 2564 จำนวน 18 บริษัท เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ที่จะดำเนินการต่อไป

…………………………..