อธิบดี สค. รับหนังสือจากผู้แทนคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และกลุ่มแรงงานสตรีที่ประสบปัญหา กรณีถูกเลือกปฏิบัติจากนายจ้าง

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับมอบหนังสือจากคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และกลุ่มแรงงานสตรีที่ประสบปัญหาจากจังหวัดชลบุรี จำนวน 27 คน เข้ามายื่นหนังสือกรณีถูกเลือกปฏิบัติจากนายจ้าง

นายเลิศปัญญา กล่าวว่า ในวันนี้ ได้มีคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และกลุ่มแรงงานสตรีที่ประสบปัญหาจากจังหวัดชลบุรี จำนวน 27 คน เข้ามายื่นหนังสือกรณีถูกเลือกปฏิบัติจากนายจ้าง ขอให้ สค. ช่วยแก้ไขปัญหากรณีกลุ่มแรงงานสตรี ที่ได้รับคำสั่งให้ไม่ต้องกลับเข้าทำงานจากโรงงานที่ตนเป็นลูกจ้าง เนื่องจากลุ่มแรงงานสตรีเหล่านี้เป็นกลุ่มผู้แทนฝ่ายลูกจ้างที่ยื่นข้อเสนอเพื่อเจรจาเรียกร้องสภาพการจ้างและสวัสดิการประจำปี โดยได้มีการเจรจาต่อรองมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 และยุติข้อตกลงเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 โดยโรงงานได้เรียกลูกจ้างบางส่วนกลับเข้าทำงาน ยกเว้นกลุ่มผู้แทนเจรจาฝ่ายลูกจ้าง ทำให้กลุ่มแรงงานสตรีดังกล่าวประสบปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว และสภาพจิตใจ

นายเลิศปัญญา กล่าวต่ออีกว่า กลุ่มแรงงานสตรีเหล่านี้ได้เคยไปยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า จึงมายื่นเรื่องต่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการดูแลสตรีในประเทศไทย และประสงค์จะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) ภายใต้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อจะขอความช่วยเหลือให้พิจารณาในกรณีที่ถูกเลือกปฏิบัติจากนายจ้างที่ไม่เรียกกลับเข้าทำงาน

“สค. ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงานสตรี ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อสงเคราะห์ครอบครัว การฝึกอาชีพให้แก่แรงงานสตรีระหว่างที่ยังไม่ได้กลับเข้าทำงานโดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว และสำหรับคำร้องที่กลุ่มแรงงานสตรีประสงค์จะยื่นต่อคณะกรรมการ วลพ. นั้น สค. จะมอบให้แก่ประธานคณะกรรมการ วลพ. โดยเร็ว” นายเลิศปัญญา กล่าวในตอนท้าย

———————————