SYS Education Fund โครงการส่งเสริมการศึกษาจาก SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีมชั้นนำ เพื่อเยาวชนที่ประพฤติดีได้เรียนต่อเนื่องจนจบ ป.ตรี

ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมามากกว่า 25 ปี ของ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS (เอส วาย เอส) ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ชั้นนำของประเทศไทย หนึ่งในภารกิจสำคัญที่เป็นนโยบายหลักขององค์กร ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เยาวชน คือ “โครงการ  SYS Education Fund (เอส วาย เอส เอดูเคชั่น ฟันด์) หรือ SEF (เอส อี เอฟ)” ก่อตั้งขึ้นเพื่อมอบทุนการศึกษาเรียนต่อเนื่อง ตั้งแต่มัธยมศึกษาจนจบปริญญาตรี ให้กับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ซึ่งเป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องชดใช้ทุนคืนให้แก่ SYS แต่อย่างใด

และล่าสุด นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS  ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น จำนวน7 ทุนด้วยกัน และ นับรวมจาก เปิดโครงการมานั้นได้มอบทุนการศึกษานี้มาอย่างต่อเนื่องจำนวน 37 ทุน

นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ เผยว่า“SEF เป็นโครงการที่ SYS มอบให้กับสังคม โดยมีความตั้งใจที่จะสร้างคน ให้โอกาส คนดี ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อในวันข้างหน้าจะเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

โดยทุนนี้จะเป็นทุนที่ให้เรียนต่อเนื่องระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนจบปริญญาตรี ครอบคลุมทั้งค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพรายเดือน ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 1 ล้านบาทตลอดอายุทุน นอกจากจะมีเงินทุนให้แล้ว SYS ยังจัดให้มีพนักงานพี่เลี้ยงจิตอาสามาร่วมดูแลนักเรียนทุนด้วย ซึ่งพี่เลี้ยงจิตอาสาเหล่านี้จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำทั้งเรื่องการศึกษา และการใช้ชีวิตของนักเรียนทุน โดยโครงการนี้ดำเนินการมาปีนี้เป็นปีที่ 3 มอบไปแล้ว 37 ทุน และมีเป้าหมายที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนครบทุกจังหวัดทั่วประเทศในปี 2564”

นายเจษฎา ปลั่งมณี มอบทุน SEF ให้กับนักเรียนทุน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 ทุน

ตัวแทนนักเรียนทุน นายสุธิชา บางสูงเนิน นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม จังหวัด ชัยภูมิ เปิดใจถึงความรู้สึกว่า “ผมดีใจมากครับ และขอบคุณ SYS มาก ๆ ครับ ทุนนี้ช่วยผมได้เยอะมาก ทั้งเรื่องค่าเทอม ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าที่พักที่อยู่อาศัย ก็ช่วยได้เยอะมาก ถ้าเหลือจากตรงนี้ ก็จะนำไปใช้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งผมมองไว้ว่าอนาคต ผมอยากเรียนนิติศาสตร์ครับ”


เด็กหญิงพรสวรรค์ รอดพรหม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นักเรียนทุน SEF เสริมต่อว่า “ทุน SEF สามารถช่วยในส่วนกำลังทรัพย์ และช่วยให้เราสามารถไปถึงฝันได้ ประสบความสำเร็จในชีวิต สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว หรือบุคคลที่สนับสนุนเรามาตั้งแต่เด็กได้ค่ะ โดยจะนำทุน SEF ไปใช้ในการศึกษาเป็นหลัก เกี่ยวกับการเรียน และกิจกรรมของโรงเรียน และจะประหยัดอดออมไว้ค่ะ”

นางสาวอมรรัตน์ ทองแดง คุณครูโรงเรียนบึงกาฬ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการ SEF เป็นโครงการทุนที่ดีมาก ๆ ซึ่งในประเทศมีน้อยมาก เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง และให้เปล่า ไม่ผูกมัดนักเรียน โดยนักเรียนสามารถนำเงินทุนนี้ไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้มาก และ SYS เล็งเห็นความสำคัญกับเด็กที่ห่างไกล และมีความกระจายความสำคัญไปทุกจังหวัด โดยไม่มองว่าเป็นโรงเรียนเล็กหรือใหญ่”
นอกจากนี้ SYS ยังมีโครงการสนับสนุนทางด้านการศึกษาอื่น ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จ.ระยอง และ ระดับอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก การให้ทุนบุตรบุคลากรทางการแพทย์ การให้ทุนบุตรผู้รับเหมา ทุนรักบ้านเกิด แสดงให้เห็นถึงปณิธานอันแน่วแน่ของ SYS ที่จะช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยให้มีอนาคตที่ยั่งยืนต่อไป

————————–