สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในแต่ละประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2564

วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 90 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 1.9 ล้านราย
จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและต่อประชากร
จำนวนผู้เสียชีวิตรวมและต่อประชากร
อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ
จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวมและต่อประชากร
อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

 

วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

—————–