กรมบังคับคดีกำหนดแนวปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด และงดขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในเดือนมกราคม 2564

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ รัฐบาลได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16)

ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ได้มีคำสั่งที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 กำหนดบัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดจำนวน 28 จังหวัด กรมบังคับคดีในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่มีภารกิจสำคัญด้านการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลายตามคำพิพากษา หรือ คำสั่งศาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับกรมบังคับคดี ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเขตจังหวัดจำนวน 28 จังหวัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาชั้นบังคับคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเดือนมกราคม 2564 ดังนี้

1. ชะลอการตั้งเรื่องบังคับคดี เว้นแต่ในกรณีที่การบังคับคดีใกล้พ้นระยะเวลาการบังคับคดี 10 ปี หรือกรณีที่ขอบังคับคดีกับทรัพย์สืบพบที่เกรงว่าจะจำหน่ายจ่ายโอนให้เจ้าพนักงานบังคับคดียังคงต้องดำเนินการบังคับคดีไปตามปกติ

2. งดการบังคับคดีนอกสถานที่ทำการทุกประเภทเว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน หรือกรณีฉุกเฉินตามคำสั่งศาล

3. ปรับเปลี่ยนเวลาการจ่ายบัตรคิวเพื่อดำเนินการรับตั้งเรื่องการบังคับคดี ขอรับเงิน/วางเงิน และคำร้อง/คำแถลง

ทุกประเภทของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-6 โดยกำหนดให้จ่ายบัตรคิวตั้งแต่เวลา 8.30 นาฬิกา จนถึงเวลา 14.30 นาฬิกา เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น

นอกจากนี้ กรมบังคับคดีได้รายงานศาลของดการขายทอดตลาดทรัพย์สินในเดือนมกราคม 2564 โดยมีสำนักงานบังคับคดีที่งดขายทอดตลาดทรัพย์สิน ดังนี้ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 – 6 กองบังคับคดีล้มละลาย 1 – 6 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชลบุรี สาขาพัทยา ชุมพร ชุมพร สาขาหลังสวน เชียงใหม่ ตราด ตาก ตาก สาขาแม่สอด นครนายก นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ สาขานางรอง ปทุมธานี ปทุมธานี สาขาธัญบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลพบุรี สาขาชัยบาดาล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดอ่างทอง

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานที่งดการขายทอดตลาดได้ที่ www.led.go.th หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2881 4999 หรือ สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาทั่วประเทศ

————————