กรมควบคุมโรค เดินหน้าให้บริการที่เข้าถึงการตรวจรักษาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในพื้นที่เมืองพัทยา

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าให้บริการที่เข้าถึงการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในพื้นที่เมืองพัทยา ตามมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยทำงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ   มีข้อมูลสถานบริการรวมกว่า 1.6 พันแห่ง ซึ่งโครงการนี้ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า 1 ใน 9 รางวัลผลงานคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2561 ที่กรมควบคุมโรคได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ และเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้ส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ ผลงาน พัทยารักษ์ : บริการที่เข้าถึง เข้าใจ สู่การพัฒนาการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เมืองพัทยา ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี โดยได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งโครงการนี้เป็นการดำเนินงานที่มุ่งเน้นบริการคุณภาพที่เข้าถึงกลุ่มประชากรหลัก โดยทำงานร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ทำงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนางานในการเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนมากขึ้น

โครงการนี้เป็นการดำเนินงานของศูนย์พัทยารักษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี โดยให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 1.การทำงานเชิงรุก มี 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมที่ 1 การให้บริการเคลื่อนที่ Mobile VCT SDR เป็นการเจาะเลือดด้วยความสมัครใจเพื่อตรวจหาเชื้อ HIV และซิฟิลิส ตามแหล่งบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการ เดือนละ 2 ครั้ง  กิจกรรมที่ 2 คือการออกเยี่ยมสถานบริการเขตพื้นที่เมืองพัทยา เดือนละ 4 ครั้ง เพื่อให้ความรู้ด้านป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สนับสนุนถุงยางอนามัย และเจลสารหล่อลื่น  และ 2.การทำงานเชิงรับ เน้นบริการแบบ One Stop Service โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง มีระบบให้คำปรึกษาส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่รวดเร็ว เพิ่มความมั่นใจ และความไว้วางใจในการมารับบริการ นอกจากนี้  ยังได้ใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชน เช่น โทรศัพท์ Facebook และ Line เป็นต้น

ด้านแพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี กล่าวเสริมว่า ผลการดำเนินงานของศูนย์พัทยารักษ์ในครั้งนี้ พบว่าการทำงานเชิงรุกที่เข้าถึงประชาชน ทำให้มีผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากในปี 2558–2560 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้รับบริการ 5,500 / 10,747 และ 12,134 ราย ตามลำดับ เมื่อปี 2558 มีสถานบริการได้รับการบริการเชิงรุก 1,059 แห่ง ส่วนในปี 2560 จำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 1,101 แห่ง

นอกจากนี้ ศูนย์พัทยารักษ์ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนางาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป STI/VCT mini record เพื่อจัดเก็บและบันทึกข้อมูล ใช้ STIQUAL ในการวิเคราะห์และประเมินผล และนำโปรแกรมสำเร็จรูป Pop Map ร่วมกับระบบสัญญาณ GPS ในการกำหนดพิกัดสถานที่ที่ได้ออกเยี่ยมสถานบริการเขตพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและทันสมัย ซึ่งในปี 2560 มีข้อมูลแหล่งบริการที่บันทึกในโปรแกรมแล้ว 1,648 แห่ง  ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้ สถานบริการได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การเข้าถึงเพิ่มขึ้น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ที่ส่งผลต่อการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

*******************************************************
ข้อมูลจาก: ศูนย์พัทยารักษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค