ผู้ใช้แรงงานแห่ร่วมโครงการต้นกล้าคืนถิ่นวิถีใหม่ ที่ สปส. จับมือ บจธ. ช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินหลังผู้ประกันตนได้รับผลกระทบโควิด-19

ข้อมูลตัวเลขผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 “ต้นกล้าคืนถิ่น วิถีใหม่” ณ วันที่ 8 มกราคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,773 คน โดยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มีจำนวน 1,505 คน ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวน 1,125 คน ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จำนวน 143 คน และอยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครมากที่สุด จำนวน 149 คน รองลงมาได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 115 คน สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ประสบปัญหาว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19

“ต้นกล้าคืนถิ่น วิถีใหม่” เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) กับ สำนักงานประกันสังคม ซึ่งดำเนินการหลังจากมีการลงนามร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดทำหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดช่องทางส่งข้อมูลขอความช่วยเหลือและสนับสนุนที่ดินทำกิน หรือเงินทุนส่งเสริมอาชีพมาที่ บจธ. จากนั้น บจธ.จะรวบรวมข้อมูลทำโครงการเสนอของบประมาณกลางประจำปี 2564 จากรัฐบาลต่อไป

………………………..