รายงานผลคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยแบบจำลอง WRF-chem ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ 7.00 น. ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2564

ศูนย์แบบจำลองคุณภาพอากาศ และภูมิศาสตร์สารสนเทศ กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานผลคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยแบบจำลอง WRF-chem ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ 7.00 น. ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

11 ม.ค. 64:
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดในปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีเพียงบางพื้นที่ในจังหวัดนครปฐมที่มีแนวโน้มฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับที่ควรเฝ้าระวัง

12 ม.ค. 64:
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดในปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยภาพรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 11 ม.ค. 64 และไม่มีพื้นที่ที่มีแนวโน้มฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับที่ควรเฝ้าระวัง

13 ม.ค. 64:
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพในหลายพื้นที่ โดยพื้นที่ที่มีแนวโน้มฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ กรุงธนเหนือ/ใต้ กรุงเทพเหนือ/ใต้ และกรุงเทพกลาง สำหรับจังหวัดในปริมณฑลภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีเพียงบางพื้นที่ในจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครที่มีแนวโน้มฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับที่ควรเฝ้าระวัง

สรุป: ใน 72 ชม. ล่วงหน้า ในช่วง 72 ชม. ล่วงหน้าภาพรวม กทม. และปริมลฑลอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 11 – 12 ม.ค. 64 คุณภาพอากาศในพื้นที่ กทม. และจังหวัดปริมลฑลทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยอาจจะพบฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงขึ้นเพียงบางส่วนในพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม แต่ในวันที่ 13 ม.ค. 64 คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์ที่มีแนวโน้มเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพในหลายพื้นที่ โดยอาจจะพบฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงขึ้นในพื้นที่ กรุงธนเหนือ/ใต้ กรุงเทพเหนือ/ใต้ และกรุงเทพกลาง สำหรับจังหวัดในปริมณฑลภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีเพียงบางพื้นที่ในจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครที่มีแนวโน้มฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับที่ควรเฝ้าระวัง

ปัจจัยทางสภาพอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 11-13 ม.ค. 64 มีสภาพที่เอื้อต่อการระบายฝุ่นของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่บ้าง ทั้งในแนวระนาบและแนวดิ่ง อีกทั้งความเร็วลมในแนวระนาบจะสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ช่วงวันที่ 11 ม.ค. ความสามารถในการระบายฝุ่นในแนวระนาบดีขึ้น อย่างไรก็ตามสภาพอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่ 12-13 มค 64 ความเร็วลมเริ่มจะลดลงต่ำอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับพลังงานไหลเวียนในการยกตัวที่ต่ำมาก และสภาพอากาศที่นิ่ง/จมตัว ซึ่งอาจส่งผลให้วันที่ 13 มค 64 มีแนวโน้มที่สถานการณ์จะสูงขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินจากแบบจำลอง WRF-chem

ผลการคาดการณ์สถานการณ์ประมวลผลด้วย Super Computer ของ NECTEC/สวทช