อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและคณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเตรียมการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมนายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบ้านโกรกสมอ บ้านทุ่งคูณ และบ้านพยอมงาม ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเตรียมการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

โอกาสนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ แก่ประชาชนในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างการสำรวจพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการด้านน้ำ