“กฐินสามัคคี อ.อ.ป. ปี 2561”

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรม –  ป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 เพื่อสมทบทุน ในการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ และกิจการในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามแนวทางปฏิบัติอันดีของพุทธศาสนิกชน โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน อ.อ.ป. และราษฎรในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ณ วัดใหม่มหาวัน  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำหรับการจัดพิธีทอดกฐินในครั้งนี้มียอดเงินทำบุญรวมทั้งสิ้น 309,999.- บาท