ปภ.แนะประชาชนเช่ารถโดยสารสาธารณะที่ได้มาตรฐาน…ลดเสี่ยงอุบัติเหตุช่วงเทศกาลทอดกฐิน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเช่ารถโดยสารสาธารณะ อย่างปลอดภัย โดยเลือกใช้บริการจากศูนย์เช่ารถที่ได้มาตรฐานและมีอุปกรณ์นิรภัยประจำรถ เลือกใช้บริการรถโดยสาร   ให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง พนักงานขับรถมีความพร้อมในการขับรถ หากเดินทางระยะไกลควรมีพนักงานขับรถ 2 คน    เพื่อผลัดเปลี่ยนกันขับรถ เลือกนั่งในบริเวณที่ปลอดภัย คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่โดยสารรถ หมั่นสังเกตพฤติกรรมการขับขี่  ของพนักงานขับรถ หากมีอาการง่วงนอนควรให้จอดรถพักบริเวณที่ปลอดภัยหรือเปลี่ยนให้ผู้อื่นขับรถแทน เพื่อลดความเสี่ยง    ต่อการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

                  นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ช่วงระยะเวลา 1 เดือน  หลังวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนนิยมเดินทางไปทำบุญทอดกฐินตามวัดในจังหวัดต่างๆ โดยเช่ารถโดยสารสาธารณะ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะวิธีป้องกันอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ โดยเลือกใช้บริการจากศูนย์เช่ารถที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพในการให้บริการ ไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง รวมถึงทำประกันภัยคุ้มครองกรณีประสบอุบัติเหตุ รถและอุปกรณ์ประจำรถอยู่ในสภาพปลอดภัย   ไม่ดัดแปลงสภาพรถ ไม่เพิ่มจำนวนเบาะที่นั่ง มีอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยครบภ้วน อาทิ เข็มขัดนิรภัย ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิง ประตูฉุกเฉิน เลือกใช้รถให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง หากเป็นเส้นทางลาดชันหรือคดเคี้ยว ไม่ควรใช้บริการรถโดยสารสองชั้น เพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุพนักงานขับรถมีความพร้อมในการขับรถ มีใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะ มีความชำนาญเส้นทาง ไม่เสพสารเสพติด และไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ กรณีขับรถระยะทางไกล ควรมีพนักงานผลัดเปลี่ยนกันขับรถ คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่โดยสารรถเพื่อป้องกันการกระแทก หรือการกระเด็นออกจากรถเมื่อประสบอุบัติเหตุ หมั่นสังเกตพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ หากมีอาการง่วงนอน มึนเมา ไม่ปฏิบัติตามกฏจราจร ให้ตักเตือนหรือแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการนอนหลับขณะเดินทางโดยประกอบกิจกรรมอื่นในระหว่างเดินทาง หากเกิดเหตุฉุกเฉิน จะได้มีสติและช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ การเลือกเช่ารถจากศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน รถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ช่วงเทศกาลทอดกฐิน