กรมกิจการผู้สูงอายุจัดการประชุม “มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติเรื่องสังคมสูงอายุ” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมผู้สูงอายุ

วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายปรเมธี วิมลศิริ) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อน “มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติเรื่องสังคมสูงอายุ” ประกอบด้วย ๑. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เรื่องการขอความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ๒. กลไกการขับเคลื่อนมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติเรื่อง สังคมผู้สูงอายุ โดยขอความเห็นชอบกลไกการขับเคลื่อน ระดับนโยบายโดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หน้าที่ : พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กรอบแนวทางในการดำเนินงานของมาตรการ และกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานในทุกไตรมาส ระดับหน่วยงานโดยหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และหน่วยงานร่วม ได้แก่ สำนักงบประมาณ/สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)/สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)/กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)/การเคหะแห่งชาติ/สำนักงานสถิติแห่งชาติ/สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง/สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/กรุงเทพมหานคร/สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)/สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)/สภากาชาดไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/สภาอุตสาหกรรม/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ธนาคารจิตอาสา/มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม/โครงการทรูปลูกปัญญา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น/สมาคมสภาผู้สูงอายุในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฯลฯ

หน้าที่ : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุทุกไตรมาสระดับจังหวัด ขับเคลื่อนผ่านกลไกในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (กสจ.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

โดยกำหนดให้มีหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรการระดับจังหวัดพร้อมรายงานผลการดำเนินงานในจังหวัดต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุเพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติระดับพื้นที่โดยมีกลไกการทำงานระดับพื้นที่ของหน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงานร่วม เช่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้าน วัด โรงเรียนรวมทั้งเครือข่ายการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ และกลไกของอาสาสมัครในพื้นที่ เช่น อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครแรงงาน (อสร. ๓. การเปิดตัว (kick off) มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ เพื่อพิจารณารูปแบบการเปิดตัวมาตรการ และมอบหมายผู้แทนหน่วยงานเป็นผู้ประสานงานร่วมดำเนินการ และการติดตามผลการดำเนินงาน การให้ความเห็นชอบ มอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพหลักรายงานผล ในทุกไตรมาส

โดยมี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางแน่งน้อย เวทยพงษ์) รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (นางสาวเอมอร เสียงใหญ่) รองอธิบดีองค์กรต่างประเทศ (นายพิชิต บุญสุด) รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น ๒๒ โซนเอ กรุงเทพมหานคร

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP