หารือโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

วันที่ 8 ม.ค.64 เวลา 15.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พร้อมด้วย นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงฯ หารือร่วมกับ สมาคมโรงแรมไทย นำโดย

คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคม โดยที่ประชุมมีข้อสรุป คือ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลื่อนการจองได้โดยไม่เสียสิทธิ ภายในระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี โดยสถานประกอบการ / โรงแรม รับเรื่องไว้ก่อนและจะดำเนินการในระบบของธนาคารกรุงไทยต่อไป ภายหลังธนาคารได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเพื่อให้รองรับกับเงื่อนไขข้างต้น

นอกจากนี้ สมาคมโรงแรม ได้ยื่นข้อเสนอมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อธุรกิจโรงแรม ได้แก่ มาตรการสนับสนุนเงินเดือนค่าจ้างร้อยละ 50 Co-payment เป็นเวลา 12 เดือน เพื่อเป็นการรักษาการจ้างงานเดิม, มาตรการพักชำระหนี้, มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) และขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบของผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง(ธุรกิจโรงแรม และกิจการให้เช่าพักอาศัย) โดยขอให้ลดค่าไฟฟ้า 15% / หน่วย เพื่อเป็นการลดภาระให้แก่ผู้ประกอบการอีกด้วย

——————–