BLCP ผุดไอเดียสร้างงานคนรุ่นใหม่ ทำงานแบบ New Normal อยู่ที่ไหนก็สร้างงานได้ เน้นการทำงานเป็นทีมกับโครงการ “สร้างสื่อการเรียนรู้ ต่อยอดนวัตกรรมองค์กร” (Learning Media Project) ทีมละ 50,000-70,000 บาท รวม 9 ทีม

นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด กล่าวว่า โครงการ “สร้างสื่อการเรียนรู้ ต่อยอดนวัตกรรมองค์กร” (Learning Media Project) ) จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ผู้ที่จบการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่มีความสามารถในแขนงวิชาชีพนี้ ได้เกิดการรวมกลุ่ม สร้างและส่งผลงานไปยังบริษัทฯ เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ พัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถในงานด้านมัลติมีเดียของนักศึกษา และผู้ที่สนใจ ให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งๆ ขึ้นไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีรายได้เสริม ลดปัญหาการว่างงาน และไม่เป็นภาระของสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย

บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของการต่อยอดสร้างองค์ความรู้ที่ไม่สิ้นสุด โดยถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้ได้เรียนรู้ เข้าใจ เน้นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งผลงานสร้างสื่อการเรียนรู้ที่ชนะการประกวดนั้น จะได้รับเงินทุน เพื่อนำไปสร้างการเรียนการสอนตามหัวข้อที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยจะจัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลให้กับพนักงานของบริษัทฯ ที่เข้าเพิ่งเข้ามาทำงาน รวมถึงพนักงานที่โยกย้าย และต้องการหาความรู้เพิ่มเติม เป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่สามารถช่วยลดเวลาในกระบวนการทำงาน ลดต้นทุน ลดกำลังแรงงานที่อาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมองค์กร เพราะพนักงานทุกคน คือ หัวใจหลักที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และช่วยทำให้การทำงานในองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตต่อไปในโลกวิถีใหม่นี้

บริษัทฯ จึงจัดการประกวดและประกาศผล “โครงการสร้างสื่อการเรียนรู้ ต่อยอดนวัตกรรม” (Learning Media Project) ไปเมื่อช่วงไตรมาสที่ 4 (พ.ย.-ธ.ค.) ปี 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 630,000 บาท จากการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย ผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชฏัทสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ ผลงานของนักศึกษา 5 ทีมได้ผ่านเกณฑ์การประกวด บริษัทฯ ได้มอบเงินรางวัลให้ทีมละ 70,000 บาทเพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการทำสื่อการเรียนรู้จนแล้วเสร็จ

นอกจากนี้ยังได้มอบเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท ให้กับอีก 4 ทีมซึ่งทำผลงานได้เป็นที่ประทับใจ โดยทั้ง 9 ทีมนี้ จะผลิตสื่อการเรียนรู้ให้แก่ BLCP ว่าด้วยเรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation) การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect Evaluation) โปรแกรมต้อนรับพนักงานใหม่ (Welcome BLCP Newcomer Program) และการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยี (IT Security Awareness) เป็นต้น

ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขันที่รุนแรง มีความรู้เป็นทรัพยากรพื้นฐานที่สำคัญ ไม่ใช่เพียงเงินทุน ทรัพยากรธรรมชาติ หรือแรงงานดั่งเช่นในอดีต ยุคดิจิทัลที่สังคมโลกเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) ทำให้การผลิตและการให้บริการ พึ่งพานวัตกรรมและการเรียนรู้เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก บริษัทฯ เชื่อว่า การสร้างโอกาส การพัฒนาทุนมนุษย์ ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี นวัตกรรม การปรับตัวให้เท่าทัน การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกๆ องค์กร

BLCP ร่วมสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

——————