ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 – 7 มกราคม 2564  พบการกระทำผิด จำนวน 351 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.61 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2564  (ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 – 7 มกราคม 2564) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 351 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.61 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 207 คดี ค่าปรับ 1.73 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 84 คดี ค่าปรับ 2.69 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 9 คดี ค่าปรับ 0.04 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 18 คดี ค่าปรับ 0.11 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 2 คดี ค่าปรับ 0.09 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 20 คดี ค่าปรับ 0.58 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 11 คดี ค่าปรับ 0.37 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 1,122.590 ลิตร ยาสูบ จำนวน 3,720 ซอง ไพ่ จำนวน 189 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,905.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 3,096 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 30 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 7 มกราคม 2564  พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 7,549 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 138.42 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 4,302 คดี ค่าปรับ 40.40 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 2,289 คดี ค่าปรับ 53.33 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 179 คดี ค่าปรับ 1.90 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 268 คดี ค่าปรับ 16.23 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 32 คดี ค่าปรับ 1.53 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 330 คดี ค่าปรับ จำนวน 8.44 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 149 คดี ค่าปรับ 16.59 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 168,440.305 ลิตร ยาสูบ จำนวน 187,355 ซอง ไพ่ จำนวน 11,669 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 494,213.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 79,235 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 467 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”

———————-