ชป.เผยความคืบหน้า โครงการ “หนองช้างใหญ่โมเดล” เพิ่มน้ำแก้แล้งอย่างยั่งยืน

กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้มากขึ้น

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำให้มากขึ้น ปัจจุบันได้ดำเนินการขุดลอกและสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้แล้วประมาณ 1.25 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเดิมที่กักเก็บน้ำได้เพียง 7.675 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมเป็น 8.925 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีแผนดำเนินการขุดลอกเพิ่มเติมและก่อสร้างอาคารระบายน้ำ อาคารท่อรับน้ำ ถนนยางพารารอบอ่างเก็บน้ำ ยาวประมาณ 16 กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จภายในปี 2566 ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บกักได้ประมาณ 23 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นอีก 8,000 ไร่ จากเดิม 4,300 ไร่ รวมเป็น 12,300 ไร่ ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน 2,000 ครัวเรือน ช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

สำหรับแผนงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ในปีพ.ศ. 2564 มีแผนงานที่จะดำเนินการขุดลอกจำนวน 1.50 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 รวมทั้งก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแคน 1 แห่ง หลังจากนั้น จะร่วมบูรณาการกับจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างฯ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนี่งด้วย

———————