ชป.กำหนดแนวทางการทำงานเจ้าหน้าที่สายวิชาการ ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินโควิด 19

กรมชลประทาน วางแผนกำหนดมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินโควิด 19 เจ้าหน้าที่สายวิชาการ เน้นย้ำบุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ศบค.
โดยไม่ให้กระทบต่อภารกิจหลัก

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ในสายงานวิชาการ ผ่านระบบ VDO Conference ไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจถึงแนวทางและกรอบการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสายงานวิชาการ ตามมติที่ประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน ที่ขอความร่วมมือให้รองอธิบดีในสายงานควบคุม สั่งการ กำชับ กวดขันผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ซึ่งกำหนดให้บุคลากรต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ข้อกำหนดและมาตรการป้องกันโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ของรัฐบาล ที่ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน หากเข้าไปในจุดสัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง ต้องดำเนินการตามมาตรการกักตัว 14 วัน หรือไปตรวจสอบโรค หากพบมีบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ดำเนินการแจ้งสาธารณสุขจังหวัด รายงานผลสอบสวนโรคและไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้ออย่างละเอียดภายใน 24 ชั่วโมง และให้จำแนกกลุ่มผู้มีความเสี่ยงออกเป็น 3 กลุ่ม ตามแนวทางของ ศบค.

โดยให้ผู้มีความเสี่ยงสูงไปตรวจหาเชื้ออย่างเร่งด่วน และรายงานจำนวนกลุ่มผู้มีความเสี่ยงทุกกลุ่มมายังศูนย์ฯ ของกรมชลประทาน พร้อมกับปิดอาคารที่ทำการ เพื่อทำการพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นเวลา 2 วัน รวมไปถึงการจัดสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง โดยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนบุคลากร เพื่อลดความแออัดในที่ทำงาน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาหารือแนวทางการจัดทำแผนงาน และข้อปฏิบัติของสำนัก กองต่างๆ เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ในสายงานวิชาการ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น

————————