พม. รวมพลังลดภาวะโลกร้อนจากถุงพลาสติก ด้วยการใช้ถุงผ้าและปิ่นโต พร้อมเชิญชวนประชาชนพกถุงผ้าก่อนออกจากบ้าน และปฏิเสธรับถุงพลาสติก

วันที่ 7 พ.ย. 61 เวลา 12.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) รับมอบปิ่นโต จากนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และรับมอบถุงผ้า จากนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร กระทรวง พม. เพื่อแสดงการรวมพลัง ร่วมใจ ร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติกของกระทรวง พม. ณ บริเวณหน้าห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

พลเอก อนันตพร กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้รณรงค์ลดขยะและพลาสติก อีกทั้งลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟมบรรจุอาหาร ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐเริ่มปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและภาคเอกชน นั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมขับเคลื่อนในการปฏิบัติตามโครงการดังกล่าว ด้วยการร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติก โดยเริ่มนำร่องที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ซึ่งมีการนำถุงผ้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มารับบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เป็นถุงผ้าที่ได้มาจากการตัดเย็บโดยฝีมือของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมประกอบการเรียนจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศ แล้วรวบรวมและมอบให้กับประชาชนและบุคลากรของกระทรวง พม. เพื่อนำไปใช้แทนถุงพลาสติก พร้อมกันนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้ดำเนินการรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดร่วมกัน นำปิ่นโตและแก้วส่วนตัวมาใช้บรรจุอาหารและน้ำดื่ม แทนภาชนะจากศูนย์อาหาร พส.  อีกทั้งได้รับความร่วมมือจาก ร้านค้าในการลดการใช้ภาชนะและวัสดุสำหรับอาหารที่ทำจากพลาสติก ได้แก่ ถุง  แก้ว ขวด และหลอด รวมทั้งมีการลดราคาเครื่องดื่มในกรณีที่บุคลากรนำแก้วน้ำมาเองอีกด้วย

พลเอก อนันตพร กล่าวต่อว่า นอกจาก สค. และ พส. แล้ว ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ยังได้ร่วมใจกันรณรงค์ให้บุคลากรทุกคนในสังกัดได้นำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติกด้วย ซึ่งในวันนี้ ถือเป็นวันรณรงค์ Kick Off เพื่อประกาศจุดยืนร่วมกันว่า “พม. ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อให้บุคลากรทุกคนร่วมตระหนักในการลดภาวะโลกร้อน ด้วยการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้โลกน่าอยู่ นับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพต่อไป

“ถ้าทุกคนร่วมใจกันลดการใช้ใช้ถุงพลาสติกอย่างน้อยคนละ 1 ถุงต่อวัน ภายใน 1 ปี เราจะสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้ประมาณ 24,820 ล้านใบ ซึ่งการแยกขยะและการลดใช้ถุงพลาสติก นอกจากจะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมในระยะยาวแล้ว ยังช่วยให้ประเทศสามารถประหยัดงบประมาณอีกด้วย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติกไปพร้อมกันกับกระทรวง พม. โดยเริ่มจากการพกถุงผ้าติดตัวไปทุกครั้ง ที่ออกจากบ้าน และปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากร้านค้า” พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย

 

###############