กรมควบคุมโรค เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบาดวิทยาทุกระดับ พร้อมรับมือกับโรคและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเครือข่ายระบาดวิทยาและหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคระดับเขตและระดับจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบาดวิทยาทุกระดับ เพื่อรับมือกับโรคและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายระบาดวิทยาและหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค ระดับเขตและระดับจังหวัดทั่วประเทศ ว่า ปัจจุบันปัญหาโรคและภัยสุขภาพในประเทศไทย สร้างความสูญเสียทางด้านสุขภาพ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีหลายปัญหาที่เป็นนโยบายสำคัญของประเทศ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า มีโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งประเทศไทยมีนโยบายที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2563 ส่วนโรคหัด เป็นโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนที่มีความสำคัญและ อยู่ในโครงการโรคที่ต้องกำจัดกวาดล้างตามพันธะสัญญานานาชาติ โดยองค์การอนามัยโลกตั้งเป้าหมายของการกำจัดหัดทั่วโลกในปี 2563 ปัจจุบันยังคงมีรายงานผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตโรคหัดอย่างต่อเนื่อง โดยพบผู้ป่วยในหลายกลุ่มอายุทั้งในเด็กเล็กและวัยทำงาน

โดยที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข ดำเนินการเพื่อป้องกันควบคุมโรคด้วยความเข้มแข็งและต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งในปัจจุบันสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมคือแนวคิดทางด้านระบาดวิทยา นำมาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งด้านการวิเคราะห์ วางแผน กำหนดมาตรการ รวมถึงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังควบคุมโรค การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญในการทำงานของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคระดับพื้นที่ที่เข้มแข็ง   จึงจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานระบาดวิทยาและหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคทุกระดับ ต้องพัฒนาศักยภาพและทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อให้มีความพร้อมรับมือกับโรคและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาเครือข่ายระบาดวิทยาทั่วประเทศ เพื่อทำความเข้าใจในนโยบายการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพและทิศทางการดำเนินงานด้านระบาดวิทยา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมความเข้าใจงานระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา และการประกวดผลงานการเฝ้าระวัง สอบสวน และภาพกิจกรรม ในรอบปีที่ผ่านมา

ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เป็นผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และหน่วยงานส่วนกลาง รวมทั้งสิ้นประมาณ 425 คน ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย อภิปราย การประชุมกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการในหัวข้อ “ตรวจจับเร็ว ตอบโต้ทัน ป้องกันได้” และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ รวม 24 รางวัล ดังนี้ รางวัลคนดีศรีระบาด 13 รางวัล รางวัลเครือข่ายเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยาที่มีประสิทธิภาพ 7 รางวัล และรางวัลภาพถ่ายผลงานหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค ปี 2561 จำนวน 4 รางวัล นอกจากนี้ยังมีรางวัล Good Practice ปี 2561 (มอบเกียรติบัตร) อีก 13 รางวัล เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ

 

*******************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักระบาดวิทยา / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค