รมช.เกษตร เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ทำขึ้นเพื่อให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี โดยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อให้เก็บน้ำไว้ในเรือกสวนไร่นา เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะปลูก จึงเริ่มจากวัดมงคลในจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นวัดเล็กๆ มีพระจำพรรษาเพียงไม่กี่รูป โดยใช้พื้นที่ 15 ไร่ สำหรับลักษณะทางกายของที่ดิน เป็นทุ่งนา ราบเรียบโล่งๆ หน้าฝนมีน้ำทำนาตามปกติ หน้าแล้งทำอะไรไม่ได้มากนัก เพราะไม่มีคลองชลประทาน ไม่มีสระเก็บน้ำ พื้นที่ใกล้เคียงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา บ้านเรือนเป็นชุมชนเล็กๆ รายล้อมรอบวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับ และมีหน่วยงานราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี