สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 เท่านั้น

คุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ
1) ต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการขุดสระน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน
2) ต้องมีพื้นที่ที่ขุดสระน้ำ ประมาณ 2 งาน
3) ต้องเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ตามใบสมัคร และไม่เป็นพื้นที่ป่าไม้ หรือพื้นที่สาธารณะ
4) ผู้สนใจสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขุดสระน้ำ มีอัตราบ่อละ 2,500 บาท เมื่อเครื่องจักรลงขุด
5) ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีสำเนาบัตรประชาชน และเอกสารสิทธิ์ จำนวน 1 ชุด
(loud volume) ยื่นแบบฟอร์มแจ้งความต้องการได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี โทร. 036-340740-1 หรือ สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี โทร. 036-733126 / 061-8851955 (คุณกัณฐิกา อยู่ประเสริฐ) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

Link https://drive.google.com/drive/folders/1Wax_deZgIVWu3UwMHISn-DzvhY-avyuZ?usp=sharing

——————