กรมท่าอากาศยาน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง ท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวถึง โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง ท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งในวันนี้ (6 มกราคม 2564) ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โดยนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นผู้แทนกรมท่าอากาศยานเข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจากนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อม นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ คณะผู้บริหารกรมท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

สำหรับโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง ท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2564 รวม 270 วัน ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 และจัดประชุมกลุ่มย่อยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เป็นอย่างดี ภาพรวมของโครงการฯมีขอบเขตการศึกษา 4 ด้าน ดังนี้

1. การประเมินความเป็นไปได้ โดยมีเกณฑ์การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่งพิจารณาจากด้านวิศวกรรม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจการลงทุน

2. การสำรวจออกแบบระบบท่าอากาศยานและจัดทำรูปแบบรายละเอียดเบื้องต้น เช่น การประเมินค่าชดเชยอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น การออกแบบลักษณะของท่าอากาศยาน ประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

3. การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

4. จัดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

โดยจากการวิเคราะห์และศึกษาแล้ว คาดว่าท่าอากาศยานบึงกาฬจะใช้งบในการก่อสร้างประมาณ 3,152 ล้านบาท ประกอบด้วยอาคารที่พักผู้โดยสารพื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร ทางวิ่งขนาด 45 × 2,500 เมตร ลานจอดอากาศยาน อาคารประกอบต่างๆ และจากการศึกษาสภาพพื้นที่ที่มีศักยภาพในการก่อสร้างมากที่สุด ได้แก่ พื้นที่ในเขตอำเภอโป่งเปือยและตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ อยู่ห่างจากหอนาฬิกาอำเภอเมืองบึงกาฬ ประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากในเมืองไปถึงท่าอากาศยานประมาณ 15 นาที หลังจากนี้กรมท่าอากาศยานจะได้ดำเนินการจัดทำข้อสรุปเพื่อนำเสนอต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากเห็นชอบจะได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
…………………………………