กรมทางหลวงเปิดเวที ประเมินความสนใจของภาคเอกชน ( Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – ปากท่อ ช่วงบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว

กรมทางหลวงเปิดเวที ประเมินความสนใจของภาคเอกชน ( Market Sounding)  การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  สายบางขุนเทียน  –   ปากท่อ  ช่วงบางขุนเทียน  –   บ้านแพ้ว

วันพฤหัสบดีที่   7 พฤศจิกายน 2561   เวลา 09.00 น.  กรมทางหลวงได้จัดงาน   “การสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market  Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  สายบางขุนเทียน  – ปากท่อ ช่วงบางขุนเทียน  – บ้านแพ้ว” ณ โรงแรมอนันตราสยาม กรุงเทพฯ เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนในการ พิจารณารูปแบบการร่วมลงทุนโครงการ โดยมีนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้ร่วมงานตัวแทนจากภาคธุรกิจเอกชน กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มนักลงทุน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และสมาคมการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M82 สายบางขุนเทียน – ปากท่อ ช่วงบางขุนเทียน  – บ้านแพ้ว เป็นหนึ่งในโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนปฏิบัติการ ด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน (Action Plan) ของกระทรวงคมนาคม โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนถนนทางหลวงหมายเลข  35  (ถนนพระราม  2) ในการเดินทางลงสู่พื้นที่ภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาระด้านงบประมาณของ และเป็นการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โดยนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญมาบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมทางหลวงจึงเปิดโอกาสให้เอกชนผู้ที่ มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  สายบางขุนเทียน – ปากท่อ ช่วงบางขุนเทียน – บ้านแพ้วโดยโครงการ มีรูปแบบเป็นทางยกระดับบน เกาะกลางของถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ขนาด 6 ช่องจราจร (ทิศทางละ  3  ช่องจราจร) โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณบางขุนเทียน  เชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษ สายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสิ้นสุดโครงการบริเวณก่อนถึงแยกบ้านแพ้ว  ( จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3097 )   ประมาณ 2 กิโลเมตร รวมระยะทาง ทั้งโครงการประมาณ 25 กิโลเมตร   โดย กำหนดให้มี ด่านเก็บค่าผ่านทางไว้ 6 แห่ ง   และศูนย์บริหารทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง  (CCB) 1 แห่งโครงการแบ่งขอบเขตการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนไว้ 2 ระยะ คือ

⦁  ระยะที่ 1 การก่อสร้างโครงการ ภาครัฐจะเป็นผู้จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในส่วนเพิ่มเติมจากเขตทางเดิมของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  35  ตลอดทั้งโครงการ และ เป็นผู้ก่อสร้างงานโยธา ( ซึ่งรวมถึงงานทางและโครงสร้างทางยกระดับ )  ตั้งแต่ บางขุนเทียน ถึง เอกชัย   ระยะทางประมาณ 10  กิโลเมตร ต่อจากโครงการทางพิเศษ สายพระราม  3  –  ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  สำหรับเอกชน จะเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุน ออกแบบ และก่อสร้างงานโยธาส่วนที่เหลือต่อจากกรมทางหลวง จนถึง จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณก่อนถึงแยกบ้านแพ้ว ระยะทางประมาณ  15 กิโลเมตร รวมทั้งก่อสร้างและติดตั้งงานระบบตลอดทั้งโครงการ (ตั้งแต่บางขุนเทียน ถึง บ้านแพ้ว)

⦁  ระยะที่ 2 ดำเนินงานและบำรุงรักษา เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบ การดำเนินงานและบำรุงรักษาตลอดทั้งโครงการ ตั้งแต่บางขุนเทียน ถึง บ้านแพ้ว ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเร่งรัดการดำเนินโครงการ เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด กรมทางหลวงจะเริ่มก่อสร้างงานโยธาตั้งแต่บางขุนเทียน ถึง เอกชัย  ระยะทางประมาณ  10  กิโลเมตร ภายในต้นปี พ.ศ.  2562 โดยอาศัยแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในส่วนที่เหลือ กรมทางหลวงจะสรุปรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ พร้อมเสนออนุมัติรูปแบบการร่วมลงทุนฯ ภายในต้นปี พ.ศ.   2562  และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการคัดเลือกเอกชนผู้ร่วมลงทุนได้ภายในปี พ.ศ.  2562 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการโครงการได้ทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2566