พิธีลงนามพิธีสารแก้ไขข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน

วันที่ 5 มกราคม 2564 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ลงนามพิธีสารแก้ไขข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (Protocol to Amend the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เอกอัครราชทูตและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทย จำนวน 9 ประเทศ นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว อธิบดีกรมอาเซียน และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ

พิธีสารแก้ไขข้อตกลงดังกล่าวเป็นการแก้ไขข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals : MRA on TP) ที่ได้มีการลงนามไว้เมื่อปี 2555 โดยสาระสำคัญของการลงนามพิธีสารแก้ไขข้อตกลงฯเป็นการยกระดับและขยายความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน จากเดิมครอบคลุมเพียงตำแหน่งงานในสาขาที่พัก (Hotel Services) และสาขาการเดินทาง (Travel Services) ให้ครอบคลุมตำแหน่งงานในสาขาไมซ์และการจัดกิจกรรม (MICE and Event Professionals) รวมทั้งบุคลากรในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกอาเซียน และแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสอนและฝึกอบรมบุคลากร โดยใช้สมรรถนะเป็นหลัก รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การลงนามพิธีสารแก้ไขข้อตกลงในครั้งนี้จึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการค้าและการบริการที่ดีร่วมกันและเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวและการจัดการประชุม รวมถึงส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไมซ์และการจัดกิจกรรมระหว่างประเทศภายในภูมิภาคอาเซียนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การเปิดเสรีด้านการค้าบริการด้านการท่องเที่ยวและการจัดการประชุมในกรอบอาเซียนมากยิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับการลงนามพิธีสารแก้ไขข้อตกลงฯ เป็นการลงนามโดยการแจ้งเวียนให้แต่ละประเทศสมาชิกลงนาม (Ad Referendum) ตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม และประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนลำดับที่ 5 ที่ลงนามพิธีสารแก้ไขข้อตกลงนี้ ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะลงนามเป็นประเทศต่อไป คือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งนี้ พิธีสารแก้ไขข้อตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศสมาชิกทั้งหมด ยื่นสัตยาบันต่อเลขาธิการอาเซียนแล้ว

…………………………………………………………..