ประกันสังคม เชิญชวนผู้ประกันตนไปใช้สิทธิทันตกรรมก่อนสิ้นปี

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เชิญชวนผู้ประกันตนไปใช้สิทธิเข้ารับบริการทันตกรรม ก่อนสิทธิของปี 61 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นี้  สังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุ “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย” เผยมียอดผู้มาใช้บริการแล้วกว่า 2 แสนครั้ง  เป็นเงินกว่า 150 ล้านบาท

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงนโยบายของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ในการสร้างหลักประกันสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียมให้สามารถคุ้มครองแรงงานได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสำนักงานประกันสังคมเล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพในช่องปากของผู้ประกันตน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพอันจะลดทอนประสิทธิภาพการทำงานของผู้ประกันตน  จึงมีการพัฒนาและเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณี   ทันตกรรมอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้ให้สิทธิผู้ประกันตนกรณี อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 900 บาท/คน/ปี  โดยมียอดผู้มาขอรับบริการ ณ เดือนกันยายน 2561 กว่า 235,512 ครั้ง  จำนวนเงินที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้สถานพยาบาลเป็นเงินกว่า 155,354,694.57 บาท ทั้งนี้ ประกันสังคมขอย้ำเตือนผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิกรณีทันตกรรม ในปี 2561 ให้ไปใช้สิทธิภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมเป็นสิทธิปีต่อปี  หากไม่ใช้สิทธิในปีนี้เท่ากับเสียโอกาสในการดูแลสุขภาพในช่องปากของปีนี้ไป  ซึ่งผู้ประกันตนสามารถใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานเข้ารับบริการในคลินิก สถานพยาบาลเอกชน หรือสถานพยาบาลของรัฐ ที่ทำ MOU กว่า 1,697 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า  สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย และหากผู้ประกันตนเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย ผู้ประกันตนก็ยังสามารถนำหลักฐานประกอบด้วย  ใบเสร็จรับเงิน  ใบรับรองแพทย์  พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน  ยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ  เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคมได้  ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

—————————————–

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน