อาเซียนรวมใจช่วยไทยสู้โควิด-19 – ส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ประสานงานร่วมกับศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management: AHA Center) ส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือของอาเซียนจากคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน (DELSA Satellite Warehouse) ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ในแต่ละพื้นที่

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทยที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้ประสานงานหลักในคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ จึงได้ประสานงานร่วมกับศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management: AHA Center) กรุงจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อขอรับสิ่งของช่วยเหลือของอาเซียนในคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน (DELSA Satellite Warehouse) ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ณ ศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) รวมถึงจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อและมีการกักตัวของกลุ่มเสี่ยงเป็นจำนวนมาก โดยคณะกรรมการบริหาร AHA Centre ได้อนุมัติส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือของอาเซียน ได้แก่ เต็นท์สำหรับครอบครัว จำนวน 500 หลัง มุ้งกันยุง จำนวน 2,000 หลัง และชุดสุขอนามัยส่วนบุคคล จำนวน 1,500 ชุด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของไทยในการรับมือสถานการณ์โควิด-19 รวมมูลค่ากว่า 251,550 เหรียญสหรัฐ หรือกว่า 7,550,000 บาท

“ในเบื้องต้น ศบค. มท. ได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งมอบชุดสุขอนามัยส่วนบุคคล จำนวน 500 ชุด ให้แก่จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปสนับสนุนภารกิจและช่วยเหลือดูแลการกักตัวของผู้เสี่ยงการติดเชื้อที่กักตัวอยู่ในคอนโดบางใหญ่ซิตี้แมนชั่น อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี ซึ่ง ศบค. มท. จะประเมินความต้องการของแต่ละจังหวัด เพื่อส่งสิ่งของช่วยเหลือของอาเซียนเพื่อเข้าสนับสนุนต่อไป” นายบุญธรรม กล่าว

สำหรับคลังสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน (Satellite Warehouse) ที่ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท เป็นไปมาตรฐานสากล และได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสามารถส่งสิ่งของช่วยเหลือไปยัง 4 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนามได้ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านโครงข่ายคมนาคมของอาเซียนในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ถือโครงการสำคัญภายใต้แผนงานความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการขยายระบบโลจิสติกส์และเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ เพื่อสนับสนุนการตอบโต้ภัยพิบัติในระดับภูมิภาคอาเซียน

……………………………………………